براساس
select
NaftKala Slogan
   
 
     
جستجو

تجربیات عملی

در مورد شرکتهای موفق بیشتر بدانید:
قانون نفت
ماده - 1 - تعاریف اصلاحات و کلمات زیر هر کجا که در این قانون به کار برده می شود، شامل تعاریف مفاهیم مشروح در این ماده است : نفت - عبارت است از کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ که به صورت نفت خام ، گاز طبیعی ، قیر، پلمه سنگهای نفتی و ماسه های آغشته به نفت اعم از آنکه به حالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به دست آید. منابع نفتی - عبارت است از هر یک از تقسیمات داخل سرزمین و آب های داخلی و ساحلی و بین المللی و فلات قاره کشور که احتمال وجود نفت در آن باشد و مشخصات فنی و جغرافیایی ویژه آن توسط وزارت نفت مشخص شده باشد. عملیات نفتی - عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره برداری از منابع نفتی مانند تفحص ، نقشه برداری ، زمین شناسی ، اکتشاف ، حفاری ، استخراج ، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح های سرمایه ای برای احداث تاسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تاسیسات و واحدهای مربوط به صنعت نفت . همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام ، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی "به استثنای زغال سنگ " تصفیه نفت خام و تهیه فرآورده های فرعی و مشتقات نفتی و جمع آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه ، استفاده از فرآورده ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی ، حمل و نقل ، توزیع ، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز و پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی مورد استفاده نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات جنبی برای این عملیات و آموزش و تامین نیروی کار متخصص . ایجاد شرایط ایمنی و بهداشت و صنعتی و حفاظت محیط از آلودگی در عملیات با رعایت ضوابط سازمان های ذیربط و بررسی ها و برنامه ریزی و طراحی فنی و اقتصادی و انعقاد قراردادهای پیمانکاری و مشاوره در زمینه های عملیات فوق و انجام مطالعات و تحقیقات و آزمایش ها و پژوهش های علمی و فنی برای بسط و تکمیل تکنولوژی و ارتقا دانش فنی و صنعتی و بررسی تتبعات و اختراعات مربوط به صنایع نفت و تبادل اطلاعات علمی و فنی و تجربیات صنعتی با موسسات داخلی و خارجی ذیصلاح در زمینه عملیات نفتی . حدود عملیات نفتی در هر زمینه که به وظایف قانونی و برنامه ها و طرح های سایر دستگاه ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران تداخل پیدا می کند، طبق آیین نامه هایی خواهد بود که به وسیله وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. واحدهای عملیاتی - عبارت است از هر سازمان ، موسسه و یا شرکتی که عملیات اصلی و فرعی تخصصی و عمومی خدمات جنبی نفتی را عهده دار باشد. قرارداد - عبارت است از تعهداتی که بین وزارت نفت یا یک واحد عملیاتی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می شود که طبق مقررات دول جمهوری اسلامی ایران و بر مبنای مقررات این قانون اجرای قسمتی از عملیات نفتی را بر عهده گیرد. ماده - 2 - منابع نفت کشور جز انفال و ثروت های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می باشد و کلیه تاسیسات و تجهیزات و دارایی ها و سرمایه گذاری هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت های تابعه به عمل آمده و یا خواهد آمد، متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود. اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت می باشد که بر طبق اصول و برنامه های کلی کشور عمل نماید. ماده - 3 - اعمال حقوق و اختیارات مصرح این قانون بر عهده وزارت نفت و شرکتهای تابعه و نظارت بر انجام عملیات نفتی و سایر وظایف مندرج در این قانون بر عهده وزارت نفت خواهد بود. ماده - 4 - وزارت نفت برای انجام عملیات نفتی و بهره برداری در سراسر کشور و فلات قاره و دریاها می تواند شرکت هایی را تاسیس نماید. اساسنامه های شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجرا گذارده خواهد شد. تصویب اساسنامه های سایر شرکت ها با هیات وزیران خواهد بود. تبصره - 1 - وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون ، اساسنامه های شرکت های نفت ، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده - 5 - انعقاد قراردادهای مهم فیمابین وزارت نفت یا واحدهای عملیات نفتی با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تشخیص موارد مهم تابع آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. و قراردادهای منعقد فیمابین وزارت نفت با دولتها طبق اصل 77 قانون اساسی عمل می شود. ماده - 6 - کلیه سرمایه گذاری ها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می شود. سرمایه گذاری خارجی در این عملیات به هیچ وجه مجاز نخواهد بود. تبصره - 1 - در صورت استفاده از بودجه عمومی طبق مقررات عمومی دولت عمل می شود. ماده - 7 - وزارت نفت مکلف است در جریان عملیات نفتی ضمن برنامه ریزی های صحیح نظارت و مراقبت کامل جهت صیانت ذخایر نفتی و حفاظت منابع و ثروت های طبیعی و تاسیسات و جلوگیری از آلودگی محیط زیست (هوا، آب ، خاک) با هماهنگی سازمان های ذیربط عمل کند. ماده - 8 - کلیه سرمایه گذاری های ثابت صنعت نفت در داخل کشور تابع قوانین و مقررات واحد مربوطه خواهد بود و در مواردی که قانون خاصی وجود نداشته باشد، تابع مقررات عمومی جمهوری اسلامی ایران است . سرمایه های صرف شده که در اختیار واحدهای عملیات نفتی گذاشته شده یا می شود، جز دارایی های واحد مزبور خواهد بود ولی هر گونه نقل و انتقال آنها منوط به اجازه وزارت نفت می باشد. ماده - 9 - وزارت نفت موظف است برای تامین حفاظت و حراست از منابع و تاسیسات نفتی و اموال و اسناد صنعت نفت به جای گارد صنعت نفت با هماهنگی وزارت کشور و همکاری نیروهای انتظامی واحدی به نام حراست تاسیس نماید. آیین نامه اجرایی آن به وسیله وزارتین نفت و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره - 1 - هزینه تاسیس واحد حراست از محل اعتبارات گارد حفاظت صنعت و نفت خواهد بود. ماده - 10 - وزارت نفت مکلف است نسبت به تربیت و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز و راه یابی به تکنولوژی پیشرفته و رشد و توسعه در رشته های مختلف صنعت نفت به طرق مقتضی و با هماهنگی و تبعیت از سیاست های وزارت فرهنگ و آموزش عالی و با طرح برنامه های آموزشی و تشکیل مراکز تعلیماتی و تاسیس مجتمع های تحقیقاتی و آزمایشگاهی به طور مستمر بکوشد و با اتخاذ تدابیر موثر در راه بالا بردن سطح دانش و اطلاعات علمی و عملی کارکنان و کارشناسان و ایجاد محیط مناسب برای جذب و تشویق عناصر کار آمد متعهد و متخصص اقدام نماید. ماده - 11 - اراضی و اعیانی و هر گونه مستحدثات و آب و حقوق ارتفاقی مورد نیاز عملیات نفتی طبق اساسنامه های شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید، تحصیل خواهد شد. ماده - 12 - با تصویب این قانون هر گونه قوانین و مغایر با این قانون ملغی است . قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/7 /1366 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
تاریخ ارسال: 1392/08/26 منبع:
تعداد بازدید: 3636 بار پیوست:
امتیاز 5 از مجموع 1 رای
نظرات
نظری برای نمایش وجود ندارد.

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
موضوع:
شرح :
 
تاریخ درج :
1399/01/15
 
تامین کنندگان نفت،گاز و پتروشیمی
صفحه اصلی | درباره ما | خدمات آنلاین | ثبت شرکت در نفت کالا | نمایشگاه ها و سمینار ها | تبلیغات آنلاین | سوالات متداول | محصولات | مقالات تخصصی | تماس با ما| لینک های مرتبط
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نفت کالا می باشد
به صفحه فیس بوک مابپیوندید