براساس
select
NaftKala Slogan
   
 
     
جستجو

تجربیات عملی

در مورد شرکتهای موفق بیشتر بدانید:
اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
• ماده - 1 - سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طبق قانون مصوب بیست و ششم تیر ماه 1346 تاسیس می شود مرکز اصلی آن در تهران است و در صورت لزوم می تواند در نقاط دیگر شعبه یا نمایندگی تاسیس کند. • ماده - 2 - سرمایه سازمان ده میلیون ریال است و به هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود که تمام آن پرداخت شده است. افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی خواهد بود. • ماده - 3 - مجمع عمومی سازمان تشکیل می شود از وزیران اقتصاد - دارایی - کار و امور اجتماعی - مدیر عامل سازمان برنامه و رییس کل بانک مرکزی ایران . ریاست جلسات مجمع عمومی با وزیر اقتصاد است . • ماده - 4 - مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می شود و در صورت ضرورت مجمع عمومی فوق العاده به دعوت وزیر اقتصاد یا رییس شورای عالی یا به تقاضای مدیر عامل سازمان تشکیل خواهد شد. • ماده - 5 - وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است : o بند - 1 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع سازمان که توسط مدیر عامل به مجمع داده می شود. o بند - 2 - تعیین خط مشی و تنظیم برنامه های کلی . o بند - 3 - انتخاب اعضای شورای عالی و مدیر عامل و حسابرس (بازرس). o بند - 4 - اتخاذ تصمیم نسبت به نظریات حسابرس . o بند - 5 - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان . o بند - 6 - افزایش یا کاهش سرمایه و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به امور دیگری که طبق قانون تجارت به عهده مجمع عمومی می باشد. • ماده - 6 - جلسات مجمع عمومی با حضور سه نفر از پنج نفر عضو مجمع عمومی رسمیت خواهد یافت تصمیمات متخذه وقتی معتبر و قابل اجراست که سه نفر از اعضای مجمع عمومی بدان رای موافق داده باشند. اعضای شورای عالی و مدیر عامل در جلسات مجمع عمومی حق شرکت خواهند داشت ولی حق رای ندارند. • ماده - 7 - تصویب ترازنامه هر سال به منزله مفاصا حساب مدیر عامل برای همان سال می باشد. • ماده - 8 - شورای عالی از 11 نفر به شرح زیر تشکیل می شود: o بند - الف - رییس دفتر بودجه مرکزی . o بند - ب - معاون وزارت دارایی . o بند - پ - معاون صنعتی و معدنی وزارت اقتصاد. o بند - ت - معاون وزارت کار. o بند - ث - هفت نفر از متخصصین مجرب در امور صنعتی - اقتصادی - بانکی - مالی و حقوقی . مجمع عمومی از بین هفت نفر متخصصین فوق یک نفر را به سمت رییس و یک نفر دیگر را به عنوان نایب رییس تعیین می کند. رییس و نایب رییس و اعضا انتخابی دیگر شورای عالی به پیشنهاد مجمع عمومی و با تصویب هیئت وزیران به فرمان همایونی برای مدت پنج سال از بین کسانی که دارای تحصیلات عالیه و حداقل پنج سال تجربه در امور صنعتی یا اقتصادی یا بانکی یا مالی و یا حقوقی باشند و یا بیست سال تجربه در امور مذکور داشته باشند انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هر یک از اعضا بلامانع است . • ماده - 9 - وظایف شورای عالی عبارت است از: o بند - 1 - تصویب خط مشی و برنامه سالانه سازمان که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می شود. o بند - 2 - بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات اجرایی سال قبل سازمان که از طرف مدیر عامل تهیه و تقویم می شود. o بند - 3 - تصویب بودجه سالانه سازمان که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می شود. o بند - 4 - تصویب آیین نامه های اجرایی (مالی - استخدامی و معاملات) سازمان و همچنین هر گونه مقررات دیگری که برای اداره امور داخلی سازمان لازم باشد به پیشنهاد مدیر عامل . o بند - 5 - تصویب تشکیلات سازمان به پیشنهاد مدیر عامل . o بند - 6 - تصویب تاسیس شرکتهای صنعتی و معدنی یا شرکتها و واحدهای خدمات که از طرف مدیر عامل پیشنهاد می شود و تصویب اساسنامه اینگونه شرکتها و واحدها. o بند - 7 - تصویب مشارکت در شرکتهای صنعتی و معدنی و یا خرید سهام اینگونه شرکتها به پیشنهاد مدیر عامل . o بند - 8 - اتخاذ تصمیم نسبت به خریداری یا اداره کارخانه های موضوع بند ب ماده پنج قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع به پیشنهاد مدیر عامل . o بند - 9 - تصویب پیشنهادات مربوط به فروش یا وثیقه گذاردن سهام سازمان در شرکتهای صنعتی معدنی و واحدهای تابعه و همچنین فروش یا وثیقه گذاردن اموال سازمان به پیشنهاد مدیر عامل . o بند - 10 - اتخاذ تصمیم و تصویب وامها یا اعتباراتی که سازمان برای سرمایه گذاری در صنایع اخذ می نماید. o بند - 11 - رسیدگی و تصویب طرحهایی که در زمینه بررسیهای علمی و صنعتی و تهیه کادر مدیریت و کادر فنی از طرف مدیر عامل پیشنهاد می شود. o بند - 12 - تصویب استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات مشورتی خارجی در سازمان . o بند - 13 - تصویب قراردادهای مربوط بخرید یا تاسیس کارخانه و قراردادهای اخذ اعتبار جهت انجام این امور. o بند - 14 - تصویب قراردادهای مربوط به اداره کارخانه ها و معادن خصوصی که اداره آن مورد تقاضای صاحبان آنها می باشد. o بند - 15 - تصویب تضمین سود سهام شرکتهایی که قسمتی از سهام آنان برای فروش عرضه می شود تا پنج سال اول به میزان معینی در سال . هر گاه سود سهام در یک سال بیش از میزان تضمین شده باشد سود سهام فروخته شده به همان نسبت پرداخت می گردد. o بند - 16 - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف مدیر عامل در حدود مقررات این اساسنامه پیشنهاد می شود. • ماده - 10 - شورا هر ماه یک مرتبه جلسه عادی خواهد داشت . و در صورت ضرورت بر حسب دعوت رییس شورا یا به پیشنهاد مدیر عامل جلسات فوق العاده تشکیل می دهد. دستور جلسه در دعوت نامه قید خواهد شد. • ماده - 11 - تصمیمات شوری به اکثریت آرا حاضر در جلسه معتبر و قابل اجراست و به هر حال اکثریت آرا نباید از پنج رای کمتر باشد. • ماده - 12 - اعضای شوری در اداره مرکزی سازمان شغل موظف نخواهند داشت حق حضور رییس و اعضای شورا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت دولت تعیین خواهد شد. آن عده از اعضای شورا که از بین کارمندان دولت و موسسات دولتی انتخاب شوند افتخاراً انجام وظیفه خواهند کرد. • ماده - 13 - مدیر عامل سازمان به پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران به موجب فرمان همایونی برای مدت پنج سال از بین کسانی که دارای تحصیلات عالیه بوده و بیش از پنج سال تجربه در امور صنعتی یا اقتصادی داشته باشند منصوب خواهد شد. انتصاب مجدد مدیر عامل بلامانع است . • ماده - 14 - معاونان مدیر عامل به پیشنهاد مدیر عامل و تایید شورا از بین کسانی که دارای تحصیلات عالیه و حداقل پنج سال تجربه در امور اقتصادی و یا صنعتی باشند انتخاب خواهند شد. مدیر عامل می تواند با تصویب شورای عالی یکی از معاونان خود را به عنوان قائم مقام مدیر عامل انتخاب نماید که در غیاب او وظائف مدیر عامل را انجام دهد. • ماده - 15 - مدیر عامل سازمان بالاترین مرجع امور اجرایی سازمان بوده و علاوه بر اختیار استخدام و اخراج کارکنان و تعیین حقوق و ترفیع آنان و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود بودجه مصوب و آیین نامه ها و مقررات دارای وظائف و اختیارات زیر می باشد: o بند - الف - اجرای تصمیمات مجمع عمومی شورای عالی . o بند - ب - نمایندگی سهام سازمان در مجامع عمومی شرکتها و واحدهایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان به سازمان تعلق دارد با حق تفویض این اختیار با مسئولیت خود به هر یک از کارمندان سازمان. نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل غیر و همچنین ارجاع به داوری و حق صلح با تصویب شورای عالی . o بند - ت - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضا به معاونان و یا کارمندان دیگر. o بند - ث - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان . o بند - ج - گزارش کار و تنظیم برنامه و بودجه سازمان و تقدیم آن به شورا . • ماده - 16 - مدیر عامل و روسا و معاونان و کلیه کارکنان سازمان به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه خواهند نمود. حقوق مدیر عامل و معاونان مدیر عامل را مجمع عمومی تعیین می کند. • ماده - 17 - مدیر عامل سازمان وظائف معاونان خود را تعیین می نماید. • ماده - 18 - وظائف حسابرس (بازرس) به شرح زیر می باشد: o بند - 1 - کلیه عملیات حسابرسی سازمان و همچنین وظائفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرس محول گردیده است . o بند - 2 - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان با گواهی صحت ارقام و ترتیب تنظیم آن و تقدیم گزارش آن به مجمع عمومی سازمان . o بند - 3 - رسیدگی به دفاتر سازمان و اخذ هر گونه توضیح و اطلاع از مدیران و کارکنان سازمان با اطلاع قبلی مدیر عامل در هر موقع که حسابرس لازم و صلاح بداند. حسابرس (بازرس) می تواند با تصویب مجمع عمومی در انجام وظائف خود از یک موسسه حسابرسی مستقل یا هیاتی از حسابرسان استفاده نماید. • ماده - 19 - سال مالی سازمان از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال خواهد بود. حسابها و دفاتر سازمان در آخر سال بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان تا پایان تیر ماه سال بعد تهیه و تنظیم می گردد. • ماده - 20 - آیین نامه مربوط به طرز مصرف 25 درصد از سود خالص موضوع ماده 8 قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع از طرف مدیر عامل تهیه و پس از موافقت شورای عالی و تصویب مجمع عمومی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. • ماده - 21 - سازمان جز به موسسات تابع خود وام و یا اعتبار نخواهد داد. • ماده - 22 - خدمت در این سازمان خدمت دولتی محسوب نخواهد شد. هرگاه در سه سال اول امکان تامین کلیه کارکنان سازمان از خارج کادر دولتی میسر نباشد سازمان می تواند با تصویب هیئت وزیران برای مدت معینی از کارمندان دولت استفاده نماید. در این صورت کارمند مامور دولت حق دریافت هیچگونه حقوق یا مزایا از دولت را نخواهد داشت . • ماده - 23 - مدیران موسسات و واحدهای تابعه را که بر طبق اختیارات و بر اساس مالکیت سهام سازمان انتخاب می شوند می توان از بین کارکنان موظف سازمان و یا از اشخاص خارج انتخاب کرد اگر مدیری از کادر سازمان انتخاب شود حق حضور او در جلسات هیئت مدیره به سازمان پرداخت خواهد شد و آن مدیر حق دریافت حقوق از دو محل را نخواهد داشت . اساسنامه فوق مشتمل بر بیست و سه ماده به استناد ماده یک قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب تیر ماه 1346 به ترتیب در جلسات چهارشنبه پانزدهم و سه شنبه بیست و یکم شهریور ماه و یکشنبه دوم مهر ماه 1346 به تصویب کمیسیونهای استخدام و دارایی و اقتصاد مجلس سنا رسیده بود. در تاریخ روز چهارشنبه دوازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش مورد تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام و اقتصاد مجلس شورای ملی قرار گرفت . رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
تاریخ ارسال: 1392/08/26 منبع:
تعداد بازدید: 3703 بار پیوست:
امتیاز 5 از مجموع 1 رای
نظرات
نظری برای نمایش وجود ندارد.

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
موضوع:
شرح :
 
تاریخ درج :
1399/01/11
 
تامین کنندگان نفت،گاز و پتروشیمی
صفحه اصلی | درباره ما | خدمات آنلاین | ثبت شرکت در نفت کالا | نمایشگاه ها و سمینار ها | تبلیغات آنلاین | سوالات متداول | محصولات | مقالات تخصصی | تماس با ما| لینک های مرتبط
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نفت کالا می باشد
به صفحه فیس بوک مابپیوندید